06-29018486 laernoes@cphogeweg.nl

Praktijk voor Psychotherapie Corrie Laernoes

ContactWachttijden

Individuele Psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is een individuele psychotherapie. Het bijzondere van deze benadering is dat de therapie zich richt op de hele persoon en niet alleen specifiek op klachtgebieden. Hiermee worden kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt aangesproken en tot ontwikkeling gebracht. De therapeut bevordert het zoekproces van de cliënt om tot eigen inzichten en oplossingen te komen.

Partner relatie- en gezinstherapie

(partner) Relatie- en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Tegenwoordig wordt relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeem-psychotherapie genoemd. 
De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uit maken.

Traumabehandeling & EMDR

Door een trauma (zeer ingrijpende gebeurtenis of periode) kan iemand in een isolement geraken en zich onmachtig gaan voelen. 
Een trauma veroorzaakt gevoelens van hevige angst, hulpeloosheid, onmacht en dreigende vernietiging. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

Emotionally Focused Therapy

 Als EFT therapeut werk ik met Emotionally Focused couple Therapy. Mensen kunnen niet zonder hechte verbindingen met anderen en EFT gaat ervan uit dat mensen hun uiterste best doen om deze verbinding met hun geliefden aan te houden. Als dit mis dreigt te gaan en wij een bedreiging ervaren in deze verbindingen, zullen wij alles aanwenden om te voorkomen dat het mis gaat.

Over Corrie Laernoes

Welkom op de website van Corrie Laernoes.

Werkzaam als

 • Relatie- en Gezinstherapeut
 • Psychotherapeut
 • Supervisor en leertherapeut NVRG en NVP
 • Leersupervisor NVRG

Gespecialiseerde behandeling

 • Relatie- en gezinsproblematiek
 • Traumabehandeling, ook wanneer sprake is van een Verstandelijke Beperking
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Angst- en Stemmingsstoornissen
 • Levensfaseproblematiek
 • Hechtingsproblematiek

Behandelmethode

 • Individueel Ontdekkende Psychotherapie
 • Relatie- en Gezinstherapie
 • EMDR
 • Emotionally Focussed Therapie

Studie

 • VO Gezinsbehandeling, Amsterdam
 • Master Class Contextuele Therapie, Amsterdam
 • Opleiding Relatie- en Gezinstherapie, Utrecht
 • Opleiding Psychoanalytische Psychotherapie, Utrecht
 • Opleiding Practitioner EMDR, Utrecht
 • Gecertificeerd EFT Therapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen
NVRG, NVP, LVVP, VKJP, VEN, EFT

BIG Registratie

Als psychotherapeut sta ik ingeschreven in het BIG-register. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.

Een BIG-registratie als psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.

Ingeschreven in het BIG register van Psychotherapeuten, registratienummer 490 555 036 16.

Visitatie

Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP-leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure ‘kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk’. In mei 2023 is de praktijk door de LVVP gevisiteerd en in orde bevonden.

Kwaliteitsregister Psychotherapie

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u middels het Kwaliteitsstatuut inzicht moet krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg.

Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg.

Klachtenreglement

Per 01-01-2017 is het wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft  op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. In eerste instantie uiteraard graag met mij bespreken, maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVP.

Praktijkgegevens

1e Hogeweg 16D
3701 HK Zeist

Op maandag en dinsdag.

Let op: de praktijk is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-29018486
E-mail: laernoes@cphogeweg.nl

KvK: 30284519
AGB Praktijkcode: 94057054
AGB Zorverlenerscode: 94008178